Dr. hab. Maciej Mikuła is Assistant Professor (adjunkt) at the Department of Church Law and Law on Religious Denominations (a division of the Chair of History of Polish Law). He graduated in law from the Jagiellonian University in 2007, and in history from the University’s Faculty of History in 2008. He defended his doctoral thesis in 2012; an abridged version of it was published under the title Royal and Parliamentary Legislation for the Royal Cities in Małopolska (1386-1572): A Study in the Rule of Law in Poland. Habilitation in 2018 (monograph: Municipal Magdeburg Law (Ius municipale Magdeburgense) in Poland 14th–Early 16th Century: A Study in the Evolution and Adaptation of Law). His research interests include the history of the German law (especially Magdeburg law) in Central Europe, sources of medieval law, editing of historic legal texts, Polish criminal law of the interwar period, guarantees of religious freedom in Poland, the European Union and the United States. He is involved (as head, coordinator, or researcher) in six major research projects financed by the International Visehrad Fund, the National Centre of Science and the National Programme for the Development of the Humanities. He is assistant editor of Cracow Studies of Constitutional and Legal History. Member of the Polish Association of Church-State Law. Member of American Society for Legal History and Historischen Kommission für Schlesien.

Dr hab. Maciej Mikuła - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (w ramach Katedry Historii Prawa Polskiego). Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Habilitacja w 2018 r.  na podstawie monografii "Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa". Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik, koordynator lub wykonawca sześciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa". Czlonek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Amerykańskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz Komisji Historycznej Śląska.

Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Frankfurt/Menem, Leeds, Loket, Lwów, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady gościnne wygłaszał w Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. "State, Religion and Law in 19th-20th Century". W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

E-mail: maciej.mikula@uj.edu.pl

Termin dyżuru: wtorek godz. 14.00-15.00, pokój 126, ul. Gołębia 9