Przejdź do głównej treści

Dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała

Dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała – urodzona w Krakowie, absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w 2007 r. ukończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2008 r. Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 r. do 2011 r. doktorantka w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. W dniu 24 października 2011 r. obroniła pracę doktorską na temat krakowskich stowarzyszeń katolickich działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W maju 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kadencję 2016-2020, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: "Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939. Studium historycznoprawne", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 372 oraz "Położenie prawne i działalność nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w Krakowie w latach 1945-1970", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 454. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z: dziejami Państwa Kościelnego i Państwa Miasto Watykan, okresem wakatu Stolicy Apostolskiej i historią instytucji konklawe, prawem do stowarzyszania się na gruncie ustawodawstwa polskiego i przepisów prawa kanonicznego, problematyką zasad prawa pracy, w tym zasadą równego traktowania i prawem pracownika do wypoczynku w dni świąteczne, zagadnieniem prawa szariatu szczególnie w krajach Zatoki Perskiej oraz tematyką mniejszościowych związków wyznaniowych działających w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zapraszam na dyżury we czwartki, godz. 8.30-9.30, sala 126 ul. Gołębia 9

Adres mailowy: k.krzysztofek@uj.edu.pl

 

 

 

Wykaz publikacji dr hab. Katarzyny Krzysztofek-Strzały:

1. Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznym [w:] "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" nr 1/2008, s. 57 - 81.

2. Recenzja książki: Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 314 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LX, z. 2, Poznań 2008, s. 414 - 416.

3. Recenzja książki: Franciszek Longchamps de Bérier, Marek Zubik, Konstytucja Watykanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 112 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LXI, z. 1, Poznań 2009, s. 395 - 396.

4. Stowarzyszenia Kościoła katolickiego w świetle norm prawa polskiego i prawa kanonicznego [w:] "Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009); Analizy - dyskusje- postulaty", pod red. Dariusza Walencika, Katowice - Bielsko - Biała 2009, s. 107 - 124.

5. Pierwsze sposoby elekcji papieży [w:] "Vetera novis augere; studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi", pod red. S. Grodziskiego, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stusa, t. 1, Kraków 2010, s. 529 - 535.

6. Katalog dni świątecznych Kościoła Katolickiego na tle regulacji prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Gniezno 11-12 IX 2010", pod red. K. Krasowskiego, M. Materniak - Pawłowskiej, M. Stanulewicza, Poznań 2010, s. 101 - 110.

7. Podstawy prawne funkcjonowania i działalność Bractwa Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej w Krakowie [w:] "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 13, Lublin 2010, s. 191 - 213.

8. Problematyka przeprowadzania zabiegów transfuzji krwi u Świadków Jehowy w polskim porządku prawnym [w:] "Przegląd Prawa Wyznaniowego", t. 3, Lublin 2011, s. 51 - 68.

9. Sodalicja Mariańska Akademików w Krakowie w latach 1891 - 1953 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne" 2013, t. LXV, z. 1, s. 423 - 441.

10. Pozycja prawna Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] "Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010" red. R. Łatka, Kraków 2013, s. 115 - 133.

11. Sprawozdanie: IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17-20 maja 2012 roku [w:] „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 6 (1), Kraków 2013, s. 77-82.

12. Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w. [w:] „ Studia z Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 16, s. 137-160.

13. Uwagi na marginesie książki: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, pod red. Pawła Sobczyka i Krzysztofa Warchałowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 478 [w:] "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 6 (3), Kraków 2013, s. 303-308.

14. Hasło: Organizacje kościelne [w:] „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć" pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014, s. 257-260.

15. Hasło: Stowarzyszenia wyznaniowe [w:] „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć" pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014, s. 427-433.

16. Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym [w:] „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu" red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, s. 301-319.

17. Współredakcja książki: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, ss. 451.

18. Monografia: Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939. Studium historycznoprawne, Kraków 2014, ss. 372.

19. Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906-1939),  „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2014  t. 7, część A, z. 2, s. 273–286.

20. Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych [w:] „Sprzeciw sumienia  w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne", red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, s. 41-58.

21. Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami  pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2015, t. 7, s. 5-24.

22. Wolność sumienia i religii pracownika w świetle przepisów prawa polskiego i prawa europejskiego [w:] „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red.  P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, s. 169-189.

23. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 1.

24. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 2.

25. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 3.

26. Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiego Zjazd uHistoryków Prawa pt5." Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", Kraków 22-25 września 2014 r.,  „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8, z. 3, s. 333-341.

27. Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2015, t. 18, s. 287-310.

28. Uprawnienia pracownicze kobiet i młodocianych w wybranych krajach Zatoki Perskiej w kontekście prawa szariatu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 8, s. 69-94.

29. Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 23-43.

30. Pozycja prawna kobiet w świecie islamu a prawa muzułmanek w Europie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] „Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych”, red. K. Warchałowski, M. Osuchowska, Warszawa 2016, s. 111-133.

31. Sprawozdanie: Sympozjum "Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnch w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka" (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 17 listopada 2016)Order papieski dla Profesora Wacława Uruszczaka, Z. Zarzycki, K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Strzała, M. Ożóg, „Casus” 83, 2016, s. 63-69 (współautorstwo).

32. Sprawozdanie: Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 356-367 (wpółautorstwo).

33. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła,  M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9, s. 333-337 (współautorstwo).

34. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Świętego Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10 (1), s. 203-211 (współautorstwo).

35. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie ograniczania swobody organizowania praktyk religijnych przez Kościół rzymskokatolicki w województwie krakowskim na przełomie lat 60. i 70. XX w. [w:] „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny”, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 63-77.

36. The legal foundation of religious associations in Poland in the interwar period and currently and examples of their activities, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10 (1), s. 117-133.

37. Sprawozdanie: Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Kraków, 9 października 2017 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, s. 426-434 (współautorstwo).

38. Sprawozdanie: Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, s. 435-449 (współautorstwo).

39. Współredakcja: W. Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta: prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe, red. K. Fokt, K. Górski, A. Karabowicz, G. Kowalski, K. Krzysztofek, I. Lewandowska-Malec, J. Maziarz, M. Mikuła, W. Pęksa, J. Pokoj, M. Strzała, P. Suski, J. Wilk, Z. Zarzycki Kraków 2017.

40. Sprawozdanie: Konferencja naukowa z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, Kraków, 9 października 2017 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 333-338 (współautorstwo).

41. Sprawozdanie: Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 339-348 (współautorstwo).

42. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Medalu Merentibus prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 351-355 (współautorstwo).

43. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Wacława Uruszczaka, K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2017, t. 20, s. 443-454 (współautorstwo).

44. Położenie prawne i działalność nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w Krakowie w latach 1945-1970, Kraków 2018.

45. Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 15 stycznia 2018 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21, s. 433-444 (współautorstwo).

46. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków 17 listopada 2017 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, t. LXX, z. 1, s. 394-404.

47. Wpływ prawodawstwa okresu Polski Ludowej na przepisy prawa wyznaniowego III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21, s. 301-322.

48. Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [w:] „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem. Aspekty ustrojowe i prawne”, red. M. Hucał, A. Filak, Warszawa 2018, s. 129-143.

49. Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2018, t. 21, s. 157-179.

50. Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 22, s. 135-151.

51. Stosowanie prawa przez Urząd do spraw Wyznań wobec kościołów i związków wyznaniowych. Wybrane zagadnienia, [w:] „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie”, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 401-414.

52. Struktura i działalność Wydziału do spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w latach 1960-1970, [w:] „Człowiek-Państwo-Kościół”. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu”, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin 2020, s. 177-195.

53. Równouprawnienie związków wyznaniowych jako jedna z naczelnych zasad relacji Państwo-Kościół w Polsce i gwarant świeckiego charakteru III Rzeczypospolitej Polskiej; Recenzja monografii Anety M. Abramowicz, Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ss. 437, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 539-546.

54. Konstytucyjne zasady wolności sumienia i wyznania oraz rozdziału Kościoła od państwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle ideologii marksistowsko-leninowskiej, [w:] „Ile z nauki, ile z ideologii? Religioznawstwo w PRL”, red. Ł. Marek, R. Łętocha, Kraków 2021, s. 17-31.

55. Prawo a praktyka działania organów władzy wyznaniowej wobec Kościoła katolickiego w Krakowie w latach 1945-1950 na tle polityki wyznaniowej władz centralnych, [w:] „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie”, red. R. Łatka, Warszawa 2021, s. 406-419.

56. Wolność religijna i stosunek państwa do wspólnot religijnych w konstytucjach wybranych państw muzułmańskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2022, t. 22, s. 171-193.

 

Udział w konferencjach naukowych dr hab. Katarzyny Krzysztofek-Strzała:

19-21 maja 2009 r. Kamień Śląski, VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, referat: Stowarzyszenia Kościoła katolickiego w świetle norm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

18-19 maja 2011 r. Konstancin-Jeziorna, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych".

17-20 maja 2012 r. Kraków, IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", organizacja.

23-25 kwietnia 2013 r. Myczków k. Polańczyka, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej".

28 listopada 2013 r. Lublin, ogólnopolska konferencja - "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wspólnie z Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" O/Lublin oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, referat: Stanowisko Świadków Jehowy wobec współczesnych procedur medycznych.

14 -16 maja 2014 r.  Lublin, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania",  referat: Wolność sumienia i religii pracownika w świetle przepisów prawa polskiego i europejskiego.

22-25 września 2014 r. Kraków, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa - „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”, organizacja.

20 listopada 2014 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - „Ochrona praw dziecka w Kościele”, organizowana przez Wydziała Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

14 maja 2015 r.- seminarium organizowane przez Elsa Kraków - "Religia i prawo wobec wyzwań różnorodności kulturowej współczesnego świata", referat: Modele relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w wybranych krajach Europy i świata.

22-23 maja 2015 r. Kraków, I Międzynarodowa Konferencja - „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich –wczoraj, dziś i jutro” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ , głos w dyskusji;

14-16 września 2015 r. Zabuże, XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny", referat: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie ograniczania swobody organizowania praktyk religijnych przez Kościół rzymskokatolicki w województwie krakowskim na przełomie lat 60. i 70. XX w..

20 października 2015 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego UJ Ti Estin Aletheia, referat: Problematyka przeprowadzania transfuzji krwi u Świadków Jehowy.

18 listopada 2015 r. Warszawa, ogólnopolska konferencja -"Religa i etyka jako interdyscyplinarny  czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych" organizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego UKSW , referat: Pozycja prawna kobiet w świecie Islamu a prawa muzułmanek w Europie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

4 grudnia 2015 r. Kraków, II Ogólnopolska Konferencja „Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty” organizowana przez Koło  Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, głos w dyskusji.

9 grudnia 2015 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ, referat: Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych procedur medycznych. Aspekty religijne i prawne.

28-29 kwietnia 2016 r. Kraków, międzynarodowa konferencja -„Religion in the Public Space of the Legal State of the 19th through 20th centuries” organizowana przez Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ , referat: The legal basis and activity of religious associations in Poland in the interwar period and nowadays.

17-19 maja 2016 r. Pokrzywna, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego -"Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”, referat: Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej.

20-21 maja 2016 r. Kraków, II Międzynarodowa Konferencja „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich –między Tradycją a reformą” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, głos w dyskusji;

17 listopada 2016 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka” organizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

9 października 2017 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne" organizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie, referat: Położenie prawne i działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

26 października 2017 r. Kraków, ogólnopolska konferencja – „Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL” organizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, referat: Konstytucyjne zasady rozdziału państwa i Kościoła oraz wolności sumienia i wyznania w PRL z punktu widzenia religioznawstwa marksistowskiego.

21 listopada 2017 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego UJ Ti Estin Aletheia, referat: Małżeństwo i rozwód w prawie muzułmańskim.

16 kwietnia 2018 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ, referat: Stosunek Świadków Jehowy i islamu do wybranych procedur medycznych.

7-9 maja 2018 r. Wrocław, XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego – „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918-1945-1989)”, referat: Wpływ prawodawstwa okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przepisy prawa wyznaniowego III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia.

5-7 czerwca 2018 r. Wólka Magierowa, ogólnopolska konferencja naukowa – „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”, organizowana przez Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, referat: Stosowanie prawa przez Urząd do spraw Wyznań wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Wybrane zagadnienia.

10 stycznia 2019 r. Kraków, referat na spotkaniu Koła Naukowego Humanistyki Medycznej Collegium Medicum UJ – Pacjent muzułmanin w Polsce – prawne i praktyczne aspekty jego położenia.

6-8 maja 2019 r. Olsztyn-Tumiany, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego – „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, referat: Praktyczne zastosowanie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w kontekście zapewnienia wolności religijnej pacjentom muzułmanom. Czy gwarancje są wystarczające?

17 maja 2019 r. Kraków, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo rodzinne i opiekuńcze a wyzwania współczesności”, referat: Rodzina i małżeństwo w świetle prawa szariatu – wybrane zagadnienia.

22 marca 2021 r. Kraków (online), spotkanie naukowe w ramach projektu „Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”, Uniwersytet Jagielloński, referat: Między literą prawa a praktyką jego stosowania. Urząd do spraw Wyznań wobec kościołów i związków wyznaniowych.

30 marca 2021 r. Kraków (online) spotkanie Koła Naukowego UJ Ti estin aletheia, referat: Zasady wyboru papieża – historia i współczesność.

19 maja 2022 r., konferencja (online) organizowana przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Chrześcijaństwo. Państwo. Społeczeństwo”, referat: Gwarancje wolności religijnej w konstytucjach wybranych państw muzułmańskich.

19 stycznia 2023 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ, referat: Położenie prawne kobiet w prawie szariatu.

26 maja 2023 r. Kraków (online), XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa” pt. „Ewolucja prawa cywilnego na przestrzeni wieków – volenti non fit iniuria”, referat: Wybrane instytucje prawa cywilnego w prawie szariatu.