Przejdź do głównej treści

Historia i prawo Islamu

Dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo w semestrze letnim prowadzony jest wykład z przedmiotu pt. „Historia i prawo islamu”. Zajęcia w wymiarze 21 godzin prowadzić będą:

dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała i dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Przedmiotem wykładu będą  zagadnienia dotyczące:

I. Historii islamu – narodziny islamu, dzieje proroka Mahometa; podział muzułmanów po śmierci Mahometa na Sunnitów i Szyitów; dalsze dzieje islamu po dzień dzisiejszy.

II. Charakterystyki państw muzułmańskich – ukazanie różnic pomiędzy państwami wyznaniowymi otwartymi (nowoczesnymi) a wyznaniowymi zamkniętymi (tradycyjnymi) opierającymi swoje prawodawstwo na prawie szariatu, i wskazanie także na istnienie pośród państw muzułmańskich, takich które prezentują model rozdziału państwa i religii.

III. Źródeł prawa muzułmańskiego – rola Koranu, sunny i hadisów; szkoły prawa muzułmańskiego.

IV. Podstaw doktryny wiary muzułmańskiej – kształtowanie się doktryny muzułmańskiej; podstawowe pojęcia związane z islamem; podstawowe filary wiary w islamie – wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki; prawa i obowiązki wyznawcy islamu; obrządki w islamie - związane z narodzinami, śmiercią, pochówkiem, obrzezaniem.

V. Prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego w krajach muzułmańskich – geneza; analiza konstytucji wybranych państw muzułmańskich; wskazanie na podstawowe pojęcia prawa cywilnego i ich rozumienie w świetle prawa muzułmańskiego – np. własność, umowa, zobowiązanie, zakat.

VI. Prawa rodzinnego w krajach muzułmańskich – geneza; prawo małżeńskie osobowe i majątkowe; stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi.

VII. Prawa spadkowego w krajach muzułmańskich – geneza; zdolność dziedziczenia; porządek dziedziczenia.

VIII. Prawa pracy w krajach muzułmańskich – kalendarz dni wolnych od pracy a święta muzułmańskie; prawa urlopowe pracownika; wpływ religii wyznawanej przez pracownika na zakres jego uprawnień pracowniczych.

IX. Prawa karnego w krajach muzułmańskich – geneza; podstawowe pojęcia prawa karnego w krajach muzułmańskich i ich rozumienie; podział przestępstw, przestępstwa obyczajowe i ich karalność; elementy muzułmańskiego procesu karnego.

X. Wolności religijnej w krajach muzułmańskich – w ujęciu instytucjonalnym: w odniesieniu do podmiotów wyznaniowych oraz w ujęciu indywidualnym: w odniesieniu do jednostek – obywateli i nieobywateli, muzułmanów i niemuzułmanów; prozelityzm; prawo do zmiany wyznania (apostazja).

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym, jednokrotnego wyboru, składającym się z 30 pytań (do zdania egzaminu trzeba mieć min. 16 punktów)