Przejdź do głównej treści

Dr hab. Zdzisław Zarzycki

Dr hab. Zdzisław Zarzycki – absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie jego pracownik (naukowo-dydaktyczny). Najpierw w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, a od 1999 r. w Katedrze/Zakładzie/Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ; początkowo jako asystent, a od 2003 r. jako adiunkt. W 2012 r. uzyskał stopień dr hab. nauk prawnych. Członek (współzałożyciel) Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i członek jego władz. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 r. wykłada Prawo kościelne i wyznaniowe, a później także Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej oraz Historię i prawo islamu. Od 2002 r. prowadzi seminaria: najpierw licencjackie dla studentów administracji, później seminarium magisterskie z Prawa kościelnego i wyznaniowego dla prawników i administratywistów oraz seminarium doktorskie z tego przedmiotu. Wypromował ponad 160 magistrów prawa i administracji i trzech doktorów nauk prawnych oraz występuje jako promotor w innych przewodach doktorskich; wypromował także 35 licencjatów administracji.

Naukowo zajmuje się: prawem wyznaniowym (i jego historią) oraz prawem małżeńskim (i jego historią). 

W swoim dorobku posiada: ponad 120 prac naukowych opublikowanych drukiem, uczestniczył w ok. 80 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu prawa, głównie w roli recenzenta. 

Od samego początku swojej uniwersyteckiej kariery zawodowej uprawianie nauki równolegle godzi z praktyką prawniczą. Odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. 

Legitymuje się stażem pracy na różnych stanowiskach.

Przez kilkanaście lat wykładał także prawo wyznaniowe i inne przedmioty prawnicze na innych Uczelniach.

 

Termin dyżuru: wtorek, godz. 9.30-11.00, siedziba Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, ul. Gołębia 9, pok. 126 (d.7); od roku akademickiego 2023/24 także on-line.

E-mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl

 

 

Prace magisterskie napisane i obronione w Katedrze/ Zakładzie/ Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ pod kierunkiem (promotorstwem) dra hab. Zdzisława Zarzyckiego

w roku akademickim 2005/2006:

1) Nowe ruchy religijne w Polsce – wybrane zagadnienia prawne,

2) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

3) Pozycja prawna Stolicy Apostolskiej,

4) Gwarancje wolności sumienia i wyznania w Polsce,

w roku akademickim 2006/2007:

5) Pozycja prawna neopogańskich związków wyznaniowych w Polsce,

6) Pozycja prawna duszpasterstwa wojskowego w Polsce,

7) Gwarancje prawne działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polsce,

8) Separacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim,

9) Szkolnictwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce,

10) Prawne położenie Kościoła prawosławnego w Polsce,

11) Prawne położenie buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce,

12) Położenie prawne Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2007/2008:

13) Pozycja prawna duszpasterstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce,

14) Pozycja prawna Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,

15) Gwarancje prawne istnienia cmentarzy wyznaniowych w Polsce na tle porównawczym,

16) Pozycja prawna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Polsce,

17) Stosunki Państwo – Kościół na Węgrzech,

18) Stosunki państwo-kościół we Francji od roku 1789 do współczesności,

w roku akademickim 2008/2009:

19) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

20) Położenie Prawne Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego w Polsce,

21) Pozycja prawna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce,

w roku akademickim 2009/2010:

22) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko- Reformowanego w Polsce,

23) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce,

24) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce,

25) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

26) Położenie prawne Świadków Jehowy w Polsce,

27) Pozycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,

28) Położenie prawne Karaimskiego Związku Religijnego w Polsce,

29) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

30) Położenie prawne Kościoła Anglikańskiego w Polsce,

31) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

32) Historia, doktryna i położenie prawne Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X i innych katolickich ruchów tradycjonalistycznych w Polsce,

33) Stosunki prawno – wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki,

w roku akademickim 2010/2011:

34) Pozycja prawna duszpasterstwa w polskiej policji,

35) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

36) Prawne położenie Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej w Polsce,

37) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

38) Położenie prawne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce,

39) Położenie Prawne Kościoła Polskokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2011/2012:

40) Położenie prawne Karaimskiego Związku Religijnego w Polsce,

41) Położenie prawne Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej w Polsce,

42) Ochrona dziecka poczętego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego,

43) Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego,

44) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

45) Pozycja prawna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce,

46) Położenie prawne Kościoła Grekokatolickiego w Polsce,

47) Konkubinat w prawie polskim i w prawie kościelnym,

48) Pozycja prawna Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w II RP,

49) Pozycja prawna neopogańskich związków wyznaniowych w Polsce,

50) Położenie prawne Kościoła Katolickiego Mariawitów w Polsce,

51) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

52) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

53) Położenie Prawne Kościoła Grekokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2012/2013:

54) Procesy o czary w Polsce w XVI – XVIII wieku,

55) Unieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym,

56) Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej,

57) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

58) Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym,

59) Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego,

60) Konkubinat w prawie kościelnym oraz w prawie polskim,

61) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

62) Stosowalność klauzuli sumienia w Polsce,

63) Prawne położenie Kościoła Polskokatolickiego w Polsce,

64) Prawne położenie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, 

65) Separacja prawna małżonków w prawie kościelnym i prawie polskim,

66) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

w roku akademickim 2013/2014:

67) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie polskim i w prawie kościelnym,

68) Separacja małżeńska w prawie w prawie polskim i prawie kościelnym,

69) Pozycja prawna i charakter praktyczny duszpasterstwa w Polskich Jednostkach Penitencjarnych,

70) Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła Katolickiego w Polsce na przykładzie diecezji tarnowskiej,

71) Unieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie kościelnym i w prawie polskim,

72) Aborcja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego,

73) Ochrona tajemnicy spowiedzi w światle prawa polskiego oraz w prawie i nauczaniu kościelnym,

74) Separacja w prawie polskim i kościelnym,

75) Konkubinat w świetle prawa polskiego i prawa kościelnego,

76) Ochrona dziecka poczętego w prawie polskim oraz doktrynie i prawie Kościoła Katolickiego,

77) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

78) Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej urzędnika korpusu służby cywilnej,

79) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

80) Gwarancje ochrony życia poczętego w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego,

81) Działalność kościelnych organizacji pożytku publicznego na przykładzie Stowarzyszenia „Siemacha” ,

82) Położenie prawne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

83) Pozycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,

84) Pozycja prawna muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce,

85) Separacja w prawie polskim i w prawie kanonicznym,

86) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce,

87) Historia kary śmierci na świecie i w ustawodawstwie polskim,

88) Prawo do pochówku w prawie polskim i prawie kanonicznym,

89) Przesłanki powstania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego,

w roku akademickim 2014/2015:

90) Nauczanie religii w szkole publicznej w Polsce,

91) Nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. z uwzględnieniem zarysu procesu,

92) Sytuacja prawna wybranych Muzułmańskich Związków Religijnych w Polsce,

93) Eutanazja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego na tle porównawczym,

94) Duszpasterstwo w Wojsku Polskim,

95) Aborcja w prawie polskim i w doktrynie Kościoła katolickiego,

96) Duszpasterstwo specjalne w Straży Granicznej i Służbie Celnej w Polsce,

97) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

w roku akademickim 2015/2016:

98) Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i prawie polskim,

99) Aborcja w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła katolickiego,

100) Pozycja prawna księdza egzorcysty w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

101) Położenie prawne Świadków Jehowy w Polsce,

102) Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim i kanonicznym kościoła katolickiego,

103) Nauczanie religii w polskich szkołach publicznych,

104) Konkubinat w prawie polskim i prawie kanonicznym Kościoła Rzymskokatolickiego, 

105) Gwarancje normatywne wolności myśli, sumienia i wyznania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w Polsce,

w roku akademickim 2016/2017:

106) Prawo do wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

107) Małżeństwo z nieletnim w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej,

w roku akademickim 2017/2018:

108) Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce na tle porównawczym,

109) Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa kanonicznego Kościoła katolickiego i prawa polskiego, 

110) Zabieg zapłodnienia metodą in vitro u ludzi w świetle prawa polskiego i doktryny Kościoła Katolickiego. Wybrane aspekty,

111) Bigamia w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

112) Zaręczyny i skutki ich zerwania w świetle prawa kanonicznego Kościoła katolickiego i prawa polskiego na tle porównawczym,

113) Pochówek w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

114) Przestępstwo tzw. pedofilii w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej,

115) Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego, 

116) Państwo Miasto Watykan. Zarys ustroju i funkcjonowania władz.

w roku akademickim 2018/2019:

117) Gwarancje prawne działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polsce,

118) Prawna ochrona cudzych uczuć religijnych w Polsce i ich nadużycia,

119) Pokrewieństwo naturalne jako przeszkoda małżeńska w prawie polskim i prawie kanonicznym  Kościoła Katolickiego,

120) Pokrewieństwo naturalne, prawne i duchowe w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

121) Zabieg in vitro w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego,

122) Antykoncepcja w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

123) Jezydzi (Jazydzi) – religia, naród i prawo. Wybrane zagadnienia,

124) Prawa kobiet w prawie polskim i prawie Kościoła katolickiego – wybrane zagadnienia,

125) Transplantacja, transfuzja i zapłodnienie post mortem w prawie polskim i prawie wewnętrznym wybranych związków wyznaniowych,

w roku akademickim 2019/2020:

126) Pochówek płodów oraz dzieci martwo urodzonych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

127) Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego,

128) Separacja w prawie polskim i w prawie kanonicznym,

129) Antykoncepcja w wybranych religiach na świecie oraz w prawie polskim,

130) Eutanazja w prawie polskim i prawie oraz doktrynie Kościoła katolickiego na tle porównawczym,

131) Ochrona prawna przed nadużyciami przy sprawowaniu funkcji kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce,

132) Nieważność małżeństwa kanonicznego z powodu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich,

133) Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne na tle porównawczym,

134) Antykoncepcja u ludzi w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

135) Status duszpasterstwa wojskowego w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

136) Samobójstwo w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego Kościoła katolickiego,

w roku akademickim 2020/2021:

137) Apostazja w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i w prawie polskim,

138) Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych podatkami dochodowymi,
139) Wpływ prawa szariatu na orzecznictwo sądowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 
140) Podmiot wyznaniowy jako strona umowy cywilnoprawnej przenoszącej własność nieruchomości,
141) Status kapłanów, osób zakonnych i konsekrowanych w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego
w roku akademickim 2021/2022:
142) Cudzołóstwo w prawie polskim i kanonicznym oraz w nauczaniu społecznym kościoła katolickiego
143) Pornografia w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego
144) Obowiązki małżonków w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego
145) Prawny wymiar działalności charytatywnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

146) Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

147) Zjawisko egzorcyzmów w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i prawie karnym materialnym polskim oraz amerykańskim. Zagadnienia wybrane.

w roku akademickim 2022/2023:

148) Apostazja  w prawie polskim i w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego.

149) Eutanazja w prawie polskim oraz doktrynie i prawie kanonicznym Kościoła katolickiego na tle porównawczym.

150) Apostazja w prawie kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego i w polskim prawie cywilnym.

151) Pozycja prawna Kościoła katolickiego w Rosji.

152) Administrowanie cmentarzami i chowanie zmarłych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego.

153) Przygotowanie do małżeństwa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego.

154) Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego.

155) System penitencjarny w polskim prawie karnym i Kościoła katolickiego w Polsce.

156) Ubezpieczenia osób duchownych w Polsce.

157) Konkubinat i związek kohabitacyjny w świetle prawa polskiego i kanonicznego prawa kościelnego.

158) Samobójstwo w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

159) Dyskryminacja ze względu na religię w obszarze zatrudnienia w Polsce.

pisane w roku akademickim 2022/2023:

- Samobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła katolickiego i prawa polskiego

Kara śmierci w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego. Wymiar historyczno-prawny i współczesny

Administrowanie cmentarzami i chowanie zmarłych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego

- Sytuacja prawna wspólnot i związków wyznaniowych w Państwie Izrael

- Postawa aseksualna i tzw. "białe małżeństwa" w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego

Ojcostwo i macierzyństwo w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego

Wolność religijna osób małoletnich w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego

i kilka innych tematów