Przejdź do głównej treści

Dr Marek Strzała

Zdjęcie doktora Marka StrzałyDr Marek Strzała

Dyżur: semestr zimowy: wtorek | 17.30-18.30 | pokój nr 126 (d. pokój nr 7, siedziba Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego).

Assistant professor; attorney at law (advocate); born 1985 in Krakow; full-time Master's degree in Law at the Faculty of Law, Jagiellonian University (2004-2009), graduated with excellent marks; full-time doctoral degree in Law at the Faculty of Law, Jagiellonian University (2009-2016), graduated with honors; graduate of the National School of Judiciary and Public Prosecution (2011); member of the Regional Bar Association in Krakow (2016-); ordinary member of the Polish Religious Law Society (2017-); member of the Board of the Polish Religious Law Society (2020-); member of the Audit Board of the Archdiocese of Krakow Charity's Fund (2022-). 
 
Scientific interests: ecclesiastical and denominational law; civil law; economic and commercial law; intellectual property law, especially copyright law; issues on relations between ecclesiastical and denominational law and civil and economic law; denominational legal personality, especially representation in civil and legal transactions; ecclesiastical property and the principles of its management; canon law, especially criminal law, the law on the temporal goods of the Catholic Church and the provisions on canonical legal personality.
 
 

I. Nota biograficzna

adiunkt, adwokat, doktor nauk prawnych, ur. w 1985 roku w Krakowie, stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na WPiA UJ (2004-2009), ukończone z wynikiem bardzo dobrym; stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Prawo na WPiA UJ (2009-2016), ukończone z wyróżnieniem; absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (2011); członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie (2016‑); członek zwyczajny (2017-) i członek Zarządu (2020-) Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; członek Komisji Rewizyjnej CARITAS Archidiecezji Krakowskiej (2022-); referent kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych, krajowych i zagranicznych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych.

 

II. Zainteresowania naukowe

prawo kościelne i wyznaniowe; prawo cywilne; prawo gospodarcze i handlowe; prawo własności intelektualnej, szczególnie prawo autorskie; zagadnienia z pogranicza prawa kościelnego i wyznaniowego oraz prawa cywilnego i gospodarczego; wyznaniowa osobowość prawna, zwłaszcza reprezentacja w obrocie cywilnoprawnym; majątek kościelny i zasady zarządu nim; prawo kanoniczne, zwłaszcza prawo karne, prawo o dobrach doczesnych Kościoła Katolickiego oraz przepisy dotyczące kanonicznej osobowości prawnej.

 

III. Działalność naukowa

III.1. Publikacje

III.1.1. Monografie

M. Strzała, Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej, Kraków 2019, ss. 774; https://doi.org/10.12797/ISBN.9788381381055; nagrodzona wyróżnieniem w XII edycji konkursu „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości”

III.1.2. Pozostałe publikacje

1. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2007 (wydanie pierwsze).

2. Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym [w:] Per aspera ad astra. Materiały XVI. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Historyków, Kraków 2008.

3. Testy do nauki prawa (redakcja naukowa; współautorstwo z P. Siwerskim, G. Szudym), Bydgoszcz 2009

4. Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kanonicznego [w:] M. Mikuła (red.), „Culpa et poena - z dziejów prawa karnego", Kraków 2009, s. 327-338.

5. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2009 (wydanie drugie).

6. Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (red.), Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, Poznań 2010, s. 211-221.

7. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2012 (wydanie trzecie).

8. Rec: A. Gumieniak,  „Prawo jako integralny element ładu społecznego w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. IV (2012), s. 153-155.

9. Rec: P. Borecki, C. Janik (red.), „Kościoły i inne organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988 – 1997", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. VI (2013), z. 2, s. 179-182.

10. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", Kraków, 17–20 maja 2012 r. (sprawozdanie), Przegląd Prawa Wyznaniowego, nr 5 (2013), s. 313-321.

11. v. Fundacje kościelne [w:] A. Mezglewski (red.), „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 120 - 122.

12. Artykuł popularnonaukowy „Koniec prawa wyznaniowego?", 31.12.2014 r., prawowyznaniowe.blox.pl;

13. Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego [w:] K. Górski, J. Pokoj (red.), Wokół prawa wyznaniowego, Kraków 2015, s. 77‑103.

14. Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy. Zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa 2015, nr 4 (21), s. 100 ‑ 119, 4 pkty.

15. Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich – ujęcie praktyczne [w:] P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak (red.), Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, Lublin 2015, s. 295-316.

16. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III RP", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2015, t. VII, z. 4, s. 679‑681.

17. Artykuł popularnonaukowy „Sąd nad ubojem", 30.04.2015 r., prawowyznaniowe.blox.pl.

18. Artykuł popularnonaukowy „Merytorycznie o konstytucyjności tzw. in vitro", 27.07.2015, prawowyznaniowe.blox.pl.

19. Artykuł popularnonaukowy „Lekarze przed Trybunałem", 06.10.2015, prawowyznaniowe.blox.pl.

20. Artykuł popularnonaukowy „Zakaz noszenia symboli religijnych w pracy zgodny z prawami człowieka?", 29.11.2015, prawowyznaniowe.blox.pl.

21. Artykuł popularnonaukowy „Sąd wzywa o zaświadczenie co do praktykowania katolicyzmu...", 09.12.2015, prawowyznaniowe.blox.pl.

22. Artykuł popularnonaukowy „2015 - Podsumowanie", 31.12.2015, prawowyznaniowe.blox.pl.

23. Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczpospolitej dotyczące osobowości prawnej Kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej [w:] M. Skwarzyński, P. Steczkowski (red.), Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Lublin 2016, s. 265-283.

24. Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 2, s. 107‑138.

25. Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?", Kraków, 19 listopada 2015 roku, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. IX (2016), z. 1, s. 153-156.

26. Uroczystość wręczenia Orderu św. Sylwestra prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi i Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Kraków, 17 listopada 2016 r., Casus 2016, nr Zima (83), s. 63‑69 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

27. Uroczystość wręczenia Orderu św. Sylwestra prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi i Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Kraków, 17 listopada 2016 r., Studia z Prawa Wyznaniowego, 2016 t. 19, s. 356-367 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

28. Artykuł popularnonaukowy „Nowy rok - nowe zadania przed ustawodawcą", 09.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl.

29. Artykuł popularnonaukowy „Wystąpienie ze wspólnoty religijnej tylko zgodnie z jej prawem", 15.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl.

30. Artykuł popularnonaukowy „Czystość rytualna a podróż samolotem", 27.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

31. Artykuł popularnonaukowy „Świecka Francja a ubój rytualny", 18.03.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

32. Artykuł popularnonaukowy „Prawo do milczenia kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego", 15.04.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

33. „Solidarności projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele", 29.04.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

34. Artykuł popularnonaukowy „Kościoły szansą na obrót ziemią rolną", 15.05.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

35. Artykuł popularnonaukowy „Wolność religii piłkarza", 19.06.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

36. Artykuł popularnonaukowy „Poszerzona wolność religii w prawie autorskim", 01.07.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

37. Artykuł popularnonaukowy „Nowe zasady ochrony danych dotyczących religii i wyznania", 14.07.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

38. Artykuł popularnonaukowy „Las przeszkód dla związków wyznaniowych”, 17.08.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

39. Artykuł popularnonaukowy „Polowanie na wyznawców”, 19.09.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

40. Artykuł popularnonaukowy „Porządkowanie (prawne) cmentarzy”, 02.11.2016, prawowyznaniowe.blox.pl

41. Artykuł popularnonaukowy „Wojska Obrony Terytorialnej a kwestie wyznaniowe”, 22.11.2016, prawowyznaniowe.blox.pl.

42. Artykuł popularnonaukowy „Zgromadzenia uprzywilejowane”, 05.12.2016, prawowyznaniowe.blox.pl.

43. Szczególny status duchownych wobec powszechnego obowiązku obrony w Republice Austrii i Republice Federalnej Niemiec [w:] J. Nikolajew, P. Sobczyk, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 2017, s. 107-118.

44. Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego, Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, nr 1, s. 249-265.

45. Współredakcja: W. Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta : prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe, Kraków 2017(razem z K. Fokt, K. Górski, A. Karabowicz, G. Kowalski, K. Krzysztofek, I. Lewandowska-Malec, J. Maziarz, M. Mikuła, W. Pęksa, J. Pokoj, M. Strzała, P. Suski, J. Wilk, Z. Zarzycki).

46. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Świętego Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2017 t. 10 nr 1, s. 203-210 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

47. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Świętego Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., Przegląd Prawa Wyznaniowego, 2017 t. 9, s. 333-337 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

48. Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”, Kraków 09. października 2017 roku (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, nr 1, s. 426-434.

49. Międzynarodowe Sympozjum „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, Warszawa 17 maja 2017 roku, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa; Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 553–556.

50. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków 17 listopada 2017 r. (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, nr 1, s. 435-449.

51. Artykuł popularnonaukowy „Sikhów problem z głowy”, 05.01.2017, prawowyznaniowe.blox.pl

52. Artykuł popularnonaukowy „Amerykański bohater prawa wyznaniowego”, 20.02.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

53. Artykuł popularnonaukowy "Jedi jednak nie jest religią... (przynajmniej w UK)", 21.09.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

54. Artykuł popularnonaukowy  „Sprawa krzyża z Ploërmel”, 05.11.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

55. Artykuł popularnonaukowy „Ministerialna klauzula sumienia”, 28.12.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

56. Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017: Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (XX), s. 343-354.

57. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Wacława Uruszczaka (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017: Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (XX), s. 443-454.

58. Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, (we współautorstwie z J. Grygutis), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2018, z. 1, s. 1-18.

59. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków 17 listopada 2017 r. (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Przegląd Prawa Wyznaniowego 2018 (10), s. 339-348.

60. Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 15 stycznia 2018 r. (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Przegląd Prawa Wyznaniowego 2018 (10), s. 351-355.

61. Konferencja naukowa z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem - aspekty ustrojowe i prawne", Kraków, 9 października 2017 r. (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Przegląd Prawa Wyznaniowego 2018 (10), s. 333-338.

62. Artykuł popularnonaukowy „Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości)”, 27.02.2018, prawowyznaniowe.blox.pl.

63. Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r. (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Studia z Prawa Wyznaniowego 2018 (21), s. 433-444.

64. Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wacława Uruszczaka (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim), Czasopismo Prawno-Historyczne 2018 (70), s. 394-405.

65. Prawo odmowy zeznań przez duchownego w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej - analiza prawno-porównawcza, Studia z Prawa Wyznaniowego 2018 (21), s. 157-181.

66. Udział Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego wyznaniowych osób prawnych w obrocie prawnym [w:] M. Hucał, A. Filak (red.), Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem. Aspekty ustrojowe i prawne, Warszawa 2018, s. 97-109.

67. Nieoparte na kryterium członkostwa warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe (pojęcie stałych kontaktów w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. d RODO) [w:] T.J. Zieliński, M. Hucał (red.), Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa 2019, s. 99-116.

68. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 roku w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie [w:] M. Winiarczyk-Kossakowska, Cz. Janik, P. Borecki (red.), Konkordat polski 1993, Warszawa 2019, s. 86-96.

69.Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku,  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2018 (11), z. 4, s. 587-589.

70. Automatic construction of a Polish Legal Dictionary with mappings to extra-legal terms established via Word Embeddings (we współautorstwie z A. Smywińskim-Pohlem, Karolem Lasocki, i Krzysztofem Wróblem [w:] Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Law : proceedings of the conference : Montréal (Québec), Canada, June 17-21, 2019, Cyberjustice Laboratory, University of Montréal, Montreal 2019, 234-238.

71. Dopuszczalność potwierdzenia czynności prawnych dokonanych w braku lub z przekroczeniem umocowania do działania za wyznaniową osobą prawną w świetle nowelizacji art. 39 kodeksu cywilnego, Studia z Prawa Wyznaniowego 2019 (22), s. 83-99.

72. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 roku, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2020 (13), z. 1, s. 117-119.

73. Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku [w:] R. Łatka (red.), Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, Warszawa 2020, s. 415-423. 

74. Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej[w:] P. Sobczyk, P. Steczkowski (red.), Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, Lublin 2020, s. 491-505.

75. Artykuł popularnonaukowy „Dyskryminacja w epidemii?”, 06.04.2020, prawowyznaniowe.wordpress.com.

76. Artykuł popularnonaukowy „Specjalna liga krykieta dla muzułmanów podczas Ramadanu”, 02.05.2021, prawowyznaniowe.wordpress.com.

77. Artykuł popularnonaukowy „EURO 2020 bez piwa?”, 24.07.2020, prawowyznaniowe.wordpress.com..

78. Zamierzenia i działania Urzędu do spraw Wyznań PRL wobec ośrodków naukowych prowadzących badania religioznawcze w świetle jego kompetencji w latach siedemdziesiątych XX wieku [w:] Ł. Marek, R. Łętocha (red.), Ile z nauki, ile z ideologii? Religioznawstwo w PRL, Kraków 2021, s. 51-65.

79. Wybrane hiszpańskie orzecznictwo z lat 1959–1976 dotyczące reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego z uwzględnieniem płaszczyzny prawno-porównawczej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2022, s.  237–252, https://doi.org/10.31743/spw.13914

80. Ramowy Regulamin czynności Kancelarii oraz woźnych w Urzędzie do spraw Wyznań z 1953 r. [w:] R. Łatka (red.), Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu do spraw Wyznań w Polsce ludowej (1945-1956), Warszawa 2021, s. 420-428.

81. Osoby prawne związków wyznaniowych, [w:] Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i religii. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Warszawa 2023, s. 263-280.

 

III.2. Udział w konferencjach naukowych i seminariach naukowych oraz pozostałe referaty

1. Konferencja pt. "Culpa et poena - z dziejów prawa karnego" zorganizowana przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa oraz Sekcję Prawa Rzymskiego, Kraków 11-13 marca 2008 roku, referat pt. "Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kościelnego" wraz z publikacją.

2. XVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 16-20 kwietnia 2008r., referat pt. "Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym" wraz z publikacją.

3. Konferencja pt. "Wokół reguły" zorganizowana przez Sekcję Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ, Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Sekcję Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ,  Kraków 6-7 grudnia 2008 r., referat pt. "Pojęcie normatywności a prawo kanoniczne".

4. Konferencja "Lingua Latina - co to znaczy dla prawników" zorganizowana przez Sekcję Prawa Rzymskiego TBSP UJ, Kraków 4 grudnia 2008 r.

5. Międzynarodowa Konferencja pt. "Ius mercatorum, lex mercatoria - z dziejów i współczesności prawa handlowego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ oraz Klub Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009 r., referat pt. "Problemy obrotu z kościelnymi osobami prawnymi".

6. Międzynarodowa Konferencja pt. "Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa oraz Sekcję Prawa Rzymskiego TBSP UJ, Kraków 12 - 15 marca 2010 r.

7. Konferencja pt. "Przekład nad wyrazami" zorganizowana przez Sekcję Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ, Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Sekcję Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ Kraków 25-28 marzec 2010, referat pt. „Problem właściwej rekonstrukcji norm prawa wewnętrznego kościołów i związków wyznaniowych".

8. VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt.: „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych", zorganizowany przez Katedrę Historii Ustroju Państwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 11-12 września 2010 r., referat pt. „Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego" wraz z publikacją.

9. Sympozjum pt. „Prawo naturalne a prawo małżeńskie" zorganizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 18. listopada 2010 roku.

10. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zakazy dowodowe w polskim i niemieckim procesie sądowym (cywilnym i karnym) w dobie Unii Europejskiej. Teoria i praktyka" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższy Sąd Krajowy w Koblenz oraz Sąd Apelacyjny w Katowicach, Kraków 14-16 kwietnia 2011 r.

11. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ, Kraków 6 – 8 maja 2011 r., referat pt. „Alienacja majątku kościelnego w prawie kanonicznym".

12. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych", zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

13. Sympozjum pt. „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 17 listopada 2011 r.

14. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – pt. „Regnare et administrare – z dziejów ustroju i prawa administracyjnego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ, Kraków 21 – 22 kwietnia 2012 r., referat pt. „Obsadzenie i utrata urzędu proboszcza parafii rzymskokatolickiej i ich cywilnoprawne znaczenie".

15. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego – „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu" zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17 – 20 maja 2012 r.

16. Sympozjum naukowe pt. „Wolność Wiary a posłuszeństwo Prawu" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 14 listopada 2012 r.

17. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z dziejów prawa organizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ - "Ius ad bellum, ius in bello - z dziejów prawa wojskowego i wojennego", Kraków 13-14 kwietnia 2013 r., referat pt.: „Wybrane aspekty szczególnego statusu duchownych względem powszechnego obowiązku obrony".

18. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka, 23-25 kwietnia 2013 r., referat pt.: „Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczpospolitej dotyczące osobowości prawnej Kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej" wraz z publikacją.

19. Sympozjum naukowe pt. „Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół Katolicki" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 14 listopada 2013 r.

20. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – „Cuius regio, eius religio – z dziejów relacji państwo – Kościół", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 14-15 grudnia 2013 roku, referat pt.: „Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego" wraz z publikacją.

21. XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 14-17 maja 2014 roku, referat pt.: „Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich – ujęcie praktyczne" wraz z publikacją.

22. XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa pt.: „Nauka  i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", zorganizowany przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 22-25 września 2014 roku, pomoc w organizacji.

23. Sympozjum naukowe pt.: „Ochrona praw dziecka w Kościele", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 20 listopada 2014 roku.

24. II Małopolska Konferencja Produkcji Gier zorganizowana przez Gamedev Students Associated, Kraków, 13 grudnia 2014 roku, referat pt.: „Podstawowe prawne aspekty tworzenia gier komputerowych".

25. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – „Ab servi usque ad operari - history of labour law and social policy", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 24-25 stycznia 2015 roku, referat pt.: "Ten years of antidiscrimination law in Polish Labour Code: the significance of introduction rules concerning religion and ecclesiastical entities".

26. Seminarium „Religia i prawo wobec wyzwań różnorodności kulturowej współczesnego świata" zorganizowane przez Krakowski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (European Law Students' Association), Kraków 14 maja 2015 roku, prelekcja: „Kształtowanie zasad działania wyznaniowych osób prawnych w Polsce i wybranych państwach europejskich".

27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 22-23. maja 2015 roku, referat pt.: "Partykularne polskie majątkowe prawo kanoniczne – zarys stanu de lege lata, znaczenie dla obrotu prawnego i potencjalne kierunki rozwoju".

28. XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Zabuże 14.-16. września 2015 roku, referat pt.: „Duchowni wobec obowiązku wojskowego w Austrii i Niemczech".

29. Zebranie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 28 października 2015 roku, referat pt.: „Znaczenie konkordatu polskiego z 1925 roku dla mocy obowiązującej przepisów zaborczych w zakresie osobowości prawnej kościelnych osób prawnych".

30. Sympozjum naukowe pt.: „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 19 listopada 2015 roku.

31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty - ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 90-lecia konkordatu z 1925 roku", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 04. grudnia 2015 roku, referat pt.: „Katalog wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego w polskich konkordatach współczesnych".

32. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" - „EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS – pomniki prawa na przestrzeni wieków", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 11-12 grudnia 2015 roku, referat pt.: "Canon law requirements for filing lawsuit by legal entities of Catholic Church before state courts in Poland 1921-1939".

33. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 03 marca 2016 roku, głos w dyskusji.

34. Zebranie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 11 kwietnia 2016 roku, referat pt.: „Zarys metodyki badań naukowych prawa kanonicznego".

35. Międzynarodowe Sympozjum Historycznoprawne „Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX - XX wieku", zorganizowane przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 28-29 kwietnia 2016 roku.

36. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Równouprawnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, Pokrzywna 17-19 maja 2016 roku, referat pt.: „Przestępstwo złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego a zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych", głos w dyskusji.

37. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich - między Tradycją a reformą", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 20.-21. maja 2016 roku, referat pt.: „Reforma systemu beneficjalnego".

38. Seminarium krakowskiego koła Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Kraków 20 października 2016 roku, referat: „Ograniczenia reprezentacji w prawie kanonicznym”.

39. Sympozjum naukowe pt.: „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej AMORIS LAETITIA papieża Franciszka”, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 17 listopada 2016 roku.

40. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo majątkowe Kościoła” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 10 grudnia 2016 roku, wykład inauguracyjny: „Uprawnienie do wytaczania powództw przed sąd świecki – zagadnienia wybrane”.

41. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa” pt. „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków” zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 03-04 marca 2017 roku, referat pt.: „Law on religion in nowadays degrees programmes in legal studies”.

42. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Wyznaniowe prawo formalne”, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra-Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r., referat pt.: „Struktura statutu związku wyznaniowego”.

43. Międzynarodowe Sympozjum pt.: „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Polskiego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 17. maja 2017 roku.

44. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich - 1oo-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917r.” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 10. czerwca 2017 roku, referat pt. „Umowa dzierżawy w Kodeksach Prawa Kanonicznego”, współorganizacja.

45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Poznań 3-5 września 2017 roku.

46.  Konferencja Naukowa „Status osoby  duchownej we współczesnym państwie”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Badin (Słowacja) 11‑13. września 2017 roku, referat pt. „Zeznania osoby duchownej w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej”, głos w dyskusji.

47. Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne „O problemach wykładni Konstytucji RP”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Katedrę Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 07. października 2017 roku.

48. Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”, zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. św. Marcina w Krakowie, Kraków 09. października 2017 roku, referat pt. „Udział Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego osób prawnych w obrocie prawnym”.

49. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 26. października 2017 roku, referat pt.: „Zamierzenia i działania Urzędu do spraw Wyznań PRL wobec studiów religioznawczych w kontekście jego kompetencji”.

50. Spotkanie naukowe Koła Naukowego Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 07. listopada 2017 roku, referat pt.: „Kwestie wyznaniowe w obronności”.

51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917roku zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 09. listopada 2017 roku.

52. Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku” zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 16 listopada 2017 roku.

53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ katolickiej nauki społecznej na systemy prawne” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 19-20. stycznia 2018 roku, referat pt. „Realizacja katolickiej nauki o pracy w wybranych dokumentach polskiego partykularnego prawa kanonicznego”, współorganizacja.

54. Sympozjum naukowe „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych” zorganizowane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Warszawa 15. marca 2018 roku, referat pt.: „Nieoparte na kryterium członkostwa warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe” wraz z publikacją.

55. Konferencja „25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu” zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 22-23. marca 2018 roku, referat pt.: „Deklaracja Rządu z dnia 15 kwietnia 1997 roku w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie”.

56. Konferencja „RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej” zorganizowana przez Krakowską Izbę Adwokacką, Kraków 23. marca 2018 r.

57. Spotkanie naukowe Koła Naukowego „Ti Estin Aletheia” Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 17. kwietnia 2018 roku, referat pt.: „Status kanonicznego prawa majątkowego w polskim porządku prawnym”.

58. Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego zorganizowane przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Wrocław 7-9 maja 2018 r.; referat pt. „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku a osobowość prawna jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego”.

59. Konferencja naukowa „Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 12 maja 2018 r.; referat pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez samochody autonomiczne”.

60. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa” pt. „„O nomen dulce libertatis! Prawne aspekty niepodległości i suwerenności na przestrzeni wieków”” zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 18-19 maja 2018 roku, referat pt.: „Problemy unifikacji prawa wyznaniowego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”.

61. Konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Wólka Magierowa 5-7 czerwca 2018 roku, referat pt.: „Założenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku”.

62. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Historical and comparative examination of legal professions in jurisdiction and administration”, zorganizowana przez Uniwersytet w Segedynie, Szeged 14-15 czerwca 2018 roku, referat pt.: „The unification of the regulations concerning barristers in Poland after World War I”.

63. Konferencja naukowa „Aktualne wyzwania prawa kanonicznego",  Warszawa 19. września 2018 roku, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, referat pt.: „Polskie partykularne prawo majątkowe wobec aktualnych wyzwań kontroli kanonicznej zarządu majątkiem kościelnym”.

64. Sympozjum naukowe „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 15 listopada 2018 roku.

65. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Tumiany, Olsztyn, 6-8. maja 2019 roku, referat pt. „Reguły zmiany nazw wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego (art. 73 ustawy indywidualnej) w kontekście potrzeby ich nowelizacji”.

66. IV Conferenza Academica Internazionale sul tema „L’insegnenamento del diritto canonico ed canonico ed ecclesiastico in Polonia e all’estero”, zorganizowana przez  Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana di Roma, Rzym, 29. maja 2019 r., referat pt.: „Application of the CIC’1983 rules concerning temporal goods by Polish courts”.

67. Sympozjum „Łączą nas źródła”, zorganizowane przez Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, Katedrę Historii Prawa Polskiego, Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 19. września 2019 r.

68. Konferencja naukowa „Unions of States in the Past. Theory and Practice”, zorganizowana przez Redakcję czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, Katedrę Historii Prawa Polskiego, Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 20. września 2019 r.

69. Ogólnopolska konferencja naukowa „Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. wyznań w Polsce „Ludowej” (1945–1956)”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Trębki Nowe 25–27 września 2019 r., referat pt.: „Ramowy Regulamin czynności Kancelarii oraz woźnych w Urzędzie do Spraw Wyznań z 1953 r.”.

70. Sympozjum naukowe „„Co mówić i jak mówić?” Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła” zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 21 listopada 2019 r.

71. Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Wólka Magierowa 1–3 września 2020 roku, referat pt.: „Stanowisko Urzędu ds. Wyznań wobec projektu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.

72. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego „Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych", zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Kombornia, 22-24 września 2020 roku, referat pt. „Wybrane hiszpańskie orzecznictwo dotyczące stosowania prawa kanonicznego w obrocie cywilnoprawnym”.

73. Posiedzenie Koła Naukowego Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków, 19.04.2021 r., referat pt. „Przestępstwo złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego w kontekście wybranych wydarzeń 2020 r.”.

74. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego „Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych", zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Mała Wieś, 7-9 września 2021 roku, referat pt. „Terminologia przepisów zakazujących kultu religijnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”.

75. Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975-1989” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Konstancin-Jeziorna, 13–15 września 2021 roku, referat pt.: „Osobowość prawna wspólnot religijnych w pracach Urzędu ds. Wyznań nad ustawą z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania".

76. Sympozjum naukowe „Przełożony - podwładny. Odpowiedzialność prawna w Kościele”, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 18 listopada 2021 roku, referat pt.: „Cywilnoprawna odpowiedzialność przełożonego kościelnego za działania podwładnego w świetle prawa polskiego”.

77. Posiedzenie Koła Naukowego Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków, 24 marca 2022 r., referat pt. „Ekskomunika w prawie kanonicznym wczoraj i dziś”.

78. XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego „Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu", zorganizowane przez Akademię Sztuki Wojennej oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Wigry 24-26 maja 2022 roku, referat pt. „Geneza przepisów o ograniczeniach uzewnętrzniania religii lub przekonań (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)”.

79. Konferencja naukowa „Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i wyznania – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”,  zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wigry 25-26 maja 2022 roku, referat pt. „Wybrane postulaty de lege ferenda w zakresie osobowości prawnej wspólnot religijnych”.

80. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Development of Law in the Interwar Period”, zorganizowana przez Uniwersytet w Segedynie, Szeged 10 czerwca 2022 roku, referat pt.: „Legal personality of the religious communities in Poland after World War I”.

 

 

III.3. Udział w towarzystwach naukowych

III.3.1. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa – członek Zarządu (2007-2009), przewodniczący Sekcji Logiki (2007-2009); opiekun naukowy Koła Prawa Kanonicznego (2017- ).

III.3.2. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego - członek zwyczajny (2017- ); członek Zarządu (2020-); członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Wyznaniowego (2017-).

III. 4. Udział w projektach i grantach naukowych

III.4.1.LEMKIN - Inteligentny System Informacji Prawnej w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER VIII (2017-2020).

III.4.2. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989” w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

IV. Wykształcenie

IV.1. Studia uniwersyteckie.

2009 – 2016         stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2004 – 2009         stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończone z oceną bardzo dobry oraz średnią ocen z egzaminów 4,43.

IV.2. Aplikacje prawnicze

2012 – 2014         aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

2010 – 2011        aplikacja w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

V. Doświadczenie dydaktyczne

V.1. Uniwersytet Jagielloński

V.1.1.  w ramach koła naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu logiki oraz prawa cywilnego w latach 2005-2009 (ok. 210 godzin);

V.1.2.  prowadzenie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń z prawa kościelnego i wyznaniowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2009 – 2019 (ok. 1050 godzin).

V.2. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne na pozostałych uczelniach

V.2.1. 2010/2011 - wykład pt. „Ochrona prawna programów komputerowych" w ramach studiów podyplomowych w zakresie tworzenia gier komputerowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

V.3. Szkolenia i warsztaty

V.3.1.  Warsztaty: „Przygotowywanie projektów umów z udziałem kościelnych osób prawnych" w ramach Dni Edukacji Prawniczej zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Kraków 17 listopada 2015 roku.

V.3.2. Konferencja Szkoleniowa Krakowskiej Izby Notarialnej, wykład pt.: „Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych w praktyce notarialnej", Kraków-Modlniczka 13 lutego 2016 roku.

V.3.3. Zajęcia szkoleniowe dla aplikantów notarialnych Krakowskiej Izby Notarialnej, pt.: „Wyznaniowe osoby prawne ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń reprezentacji” (2016-).